Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Υ.Μ.Σ. (Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας)


Υ.Μ.Σ. (Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας)
Ελαχιστοποίηση
Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β)που εφαρμόσθηκε από 4/4/2011, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με την λειτουργία των ΥΜΣ θέματα.
Με το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012, άρθρα 43-120), που εφαρμόσθηκε από 11/6/2012, και την εγκύκλιο Κ1-1084 /24-5-2012, καθορίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).
Στο ΕΒΕΑ λειτουργεί ΥΜΣ για την ίδρυση των  Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) μέσω της οποίας γίνεται η σύσταση (νομιμοποίηση των Ι.Κ.Ε.), αφού προηγούμενα ληφθεί για τους εταίρους - ιδρυτές Φορολογική ενημερότητα και αφού γίνει απόδοση ΑΦΜ στις κεφαλαιουχικές αυτές εταιρείες (που δεν συστήνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο)


Σημείωση:
1. Μέσω της ΥΜΣ ιδρύονται όλες οι Ι.Κ.Ε., ανεξαρτήτως αν για την έναρξη τους, απαιτείται έγκριση ή απόφαση (πχ. άδεια για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος).

2. Προσοχή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 120 χαρακτήρες το καθένα.
Ειδικότερα η Υπηρεσία μιας Στάσης :
 • Παραλαμβάνει και ελέγχει, όλα τα απαιτούμενα να προσκομισθούν έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. και την Κ1-1084/24-5-12
 • Προβαίνει σε προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της Ι.Κ.Ε.
 • Προβαίνει σε λήψη φορολογικής ενημερότητας των εταίρων/ ιδρυτών της Ι.Κ.Ε.
 • Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους / ιδρυτές της Ι.Κ.Ε., αν αυτοί δεν διαθέτουν.
 • Εισπράττει όλα τα ποσά που αποτελούν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης.
 • Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ της Ι.Κ.Ε. (αφού διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία/ εντυπα).
 • Χορηγεί βεβαίωση για τη καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Διαβιβάζει τη βεβαίωση για τη καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., στο Εθνικό Τυπογραφείο.
 • Διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο (με όλα τα δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τμήμα Μητρώου - Υπηρεσία μιας Στάσης
Τηλ.: 210 3382333, 210 3382206, 210 3382404
Fax: 210 3628352

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Ι.Κ.Ε.)
Ελαχιστοποίηση

Έγγραφα Σύστασης
Διευκρινήσεις
1α.


 ή
Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.
Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.
Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού,  απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.
1β.
Συμπληρώνεται και υπογράφεται από όλους τους ιδρυτές εφόσον έχουν προσέλθει στην ΥΜΣ.
Σημειώνουμε ότισυμπληρώνεται ακόμα και από τον μοναδικό εταίρο της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., που θα προσέλθει ο ίδιος στην Υ.Μ.Σ., για να ορίσει τυπικά τον εαυτό του ως εκπρόσωπο.
2.
Υπογράφεται από τον εκπρόσωπο των ιδρυτών με γνήσιο υπογραφής.
3.
Καταστατικό Ι.Κ.Ε.
Σε έντυπη (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) και σεηλεκτρονική μορφή(πρωτότυπο αρχείο doc).
4.
Επικυρωμένες φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. και άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
5.
Υ.Δ. των εταίρων ή του μοναδικού ιδρυτή ή του εκπροσώπου τους, για τη διεύθυνση της εταιρείας ή Θεωρημένο μισθωτήριο ή υπομισθωτήριο-παραχωρητήριο από Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου και αντίγραφο τίτλου κυριότητας.
Να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης και η χρήση για την οποία προορίζεται.
6.
Έντυπα ΔΟΥ Μ3Μ6Μ7Μ8.
7.
Εξοφλείται άμεσα στην Υ.Μ.Σ. κατά την κατάθεση του φακέλου (1% επί του κεφαλαίου)
ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.
9.
 • Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης
 • Τροποποιημένο τελευταίο καταστατικό
 • Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία
 • Για τις ΕΠΕ χρειάζεται πρακτικό και για τις ΟΕ,ΕΕ υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή/ών ότι η εταιρεία θα συμμετέχει στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδοτηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΕ.
10.
 • ΦΕΚ σύστασης
 • ΦΕΚ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
 • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης  για το ποσοστό των μετοχών.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
11.
 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης (apostille),  επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της  χώρας έδρας  του Νομικού Προσώπου για την ύπαρξη της Εταιρείας (Good standing),με διαδικασία apostille.
Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.
Σημείωση:
Σε περίπτωση που στο καταστατικό ΔΕΝ αναφέρονται, η έδρα της επιχείρησης και οι μέτοχοι, ή αν δεν ισχύουν πια, προσκομίζετε ξεχωριστά πρόσφατα πιστοποιητικά έδρας και μετόχων με Apostille.

πηγή: acci.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου